لینک خرید فایل پرسش نامه ارزیابی خلاقیت کارکنان درسازمان

پرسشنامه کوتاه شده خلاقیت رندسیپ هدف: ارزیابی خلاقیت کارکنان درسازمان · معرفی پرسشنامه: این پرسش نامه شامل 30 سوال است که هر سوال به صورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجه بندی شده است. این پرسشنامه توسط « رندسیپ» ابداع و در سال 1979 در مپرسش نامه ارزیابی خلاقیت کارکنان درسازمان|40261455|nf|پرسش نامه خلاقیت کارکنان,پرسش نامه ارزیابی خلاقیت کارکنان درسازمان
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان پرسش نامه ارزیابی خلاقیت کارکنان درسازمان آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

پرسشنامه کوتاه شده خلاقیت رندسیپ

هدف: ارزیابی خلاقیت کارکنان درسازمان

این پرسش نامه شامل 30 سوال است که هر سوال به صورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجه بندی شده است.

این پرسشنامه توسط « رندسیپ» ابداع و در سال 1979 در مجله کارکنان به چاپ رسیده است (به نقل از ایوانسیوچ و ماتسون، 1979). ایوانسیوچ و ماتسون در کتاب مدیریت و رفتار سازمانی در فصلی بنام «تصمیم گیری» پرسشنامه خلاقیت رندسیپ را به عنوان ابزاری کامل برای سنجش خلاقیت کارکنان در سازمانهای آموزشی گزارش کرده اند. این پرسشنامه در ابتدا 50 گویه داشت.